Monday, March 19, 2012

EC 106 хичээлийн гэрийн даалгавар

Нью Йоркоос Бостон орох бизнес жуулчин болон аялагчдын онгоц -ны тийзны эрэлтийн мэдээлэл дараах байдлаар өгөгджээ:
Тийзний үнэ $200 –с $250 болж нэмэгдэхэд бизнес жуулчин болон амралтаараа аялагчдын эрэлтийн үнийн мэдрэмж ямар байх вэ? Тооцоог дундаж цэгийн аргаар хийнэ үү.  Амралтаараа аялагчдын эрэлтийн үнийн мэдрэмж  бизнес жуулчдынхаас яагаад ялгаатай байх вэ?

Үнэ

Бизнес жуулчдын эрэлт
Аялагчдын эрэлт
$150
2100
1000
200
2000
800
250
1900
600
300
1800
400

No comments:

Post a Comment