Thursday, December 19, 2013

Төрийн Эдийн Засгийн Бодлого хичээл

Төрийн Эдийн Засгийн Бодлого хичээлийн бүх лекцийг шинэчлэн оруулсан тул татаж авах боломжтой боллоо. 

Monday, November 11, 2013

Төрийн эдийн засгийн бодлого хичээлийн лекц 1-3 татаж авах боломжтой. Файлын нэр: Econ_Policy_603P_lecture1-3

Tuesday, January 22, 2013

Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхим "Эдийн засгийн нэр томьёо" сэдэвт онол арга зүйн семинар хийлээ.

2013 оны 1 сарын 18нд Удирдлагын Академийн эрдэмтэн багш нар оролцсон "Эдийн засгийн нэр томьёо" сэдэвт онол арга зүйн хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Тус хэлэлцүүлгээр эдийн засгийн нэр томьёог Монгол хэлээр орчуулахад баримтлах үндсэн зарчим,   Удирдлагын Академийн хүрээнд эдийн засгийн нэр томьёог жигдлэн "нэг хэлээр" ярьдаг болох өөрийн гэсэн школ бүрдүүлэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулах болон цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлыг ярилцан тогтов.