Thursday, December 19, 2013

Төрийн Эдийн Засгийн Бодлого хичээл

Төрийн Эдийн Засгийн Бодлого хичээлийн бүх лекцийг шинэчлэн оруулсан тул татаж авах боломжтой боллоо. 

Monday, November 11, 2013

Төрийн эдийн засгийн бодлого хичээлийн лекц 1-3 татаж авах боломжтой. Файлын нэр: Econ_Policy_603P_lecture1-3

Tuesday, January 22, 2013

Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхим "Эдийн засгийн нэр томьёо" сэдэвт онол арга зүйн семинар хийлээ.

2013 оны 1 сарын 18нд Удирдлагын Академийн эрдэмтэн багш нар оролцсон "Эдийн засгийн нэр томьёо" сэдэвт онол арга зүйн хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Тус хэлэлцүүлгээр эдийн засгийн нэр томьёог Монгол хэлээр орчуулахад баримтлах үндсэн зарчим,   Удирдлагын Академийн хүрээнд эдийн засгийн нэр томьёог жигдлэн "нэг хэлээр" ярьдаг болох өөрийн гэсэн школ бүрдүүлэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулах болон цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлыг ярилцан тогтов.

Thursday, September 20, 2012

Joint Conference on "Mongolian-Japanese Research and Business cooperation" in 13 September, 2012

The Joint Conference on "Mongolian-Japanese Research Business Cooperation" was organized by Department of Economics and Financial Management, National Academy of Governance and Institute of Business and Accounting, Kwansei Gakuin University in 13 September, 2012 at the  National Academy of Governance. The participants of the conference were the Faculty members and MBA students of both institutes. The major topics of discussion was an entrepreneurship, new business development, venture business and consumer behavior.

Monday, March 19, 2012

EC 106 хичээлийн гэрийн даалгавар

Нью Йоркоос Бостон орох бизнес жуулчин болон аялагчдын онгоц -ны тийзны эрэлтийн мэдээлэл дараах байдлаар өгөгджээ:
Тийзний үнэ $200 –с $250 болж нэмэгдэхэд бизнес жуулчин болон амралтаараа аялагчдын эрэлтийн үнийн мэдрэмж ямар байх вэ? Тооцоог дундаж цэгийн аргаар хийнэ үү.  Амралтаараа аялагчдын эрэлтийн үнийн мэдрэмж  бизнес жуулчдынхаас яагаад ялгаатай байх вэ?

Үнэ

Бизнес жуулчдын эрэлт
Аялагчдын эрэлт
$150
2100
1000
200
2000
800
250
1900
600
300
1800
400

Wednesday, February 23, 2011